Změny osobnosti pacientek s mentální bulimií po KBT

Diskusní fórum projektu TERA vítáme příspěvky účastníků našich kurzů, připomínky, nápady, podněty k diskusi o psychoterapii a expresivních terapiích.

Změny osobnosti pacientek s mentální bulimií po KBT

Příspěvekod DarinaBlokšová » úte 09. pro 2014 21:57:47

Změny osobnosti pacientek s mentální bulimií po kognitivně behaviorální terapii

Důležitými faktory při hodnocení výsledků zotavení z poruch příjmu potravy jsou základní osobnostní rysy. Důkazy naznačují, že některé osobnostní vlastnosti, zejména vysoká HA (harm avoidance= vyhýbání se poškození) a nízké SD (self-directedness= sebeřízení) jsou významnými rizikovými faktory pro poruchy příjmu potravy (dále PPP). Některé studie se zaměřily na stabilitu osobnosti s PPP v průběhu léčby. Jen málo z nich se však věnovalo analýze stability osobnosti s PPP před a po kognitivně behaviorální terapii. Cílem této studie je proto identifikovat změny osobnosti po ambulantní kognitivně behaviorální léčbě.
Osobnostní rysy pacientů s PPP
Mnoho výzkumů se již soustředilo na osobnostní charakteristiky jedinců s PPP. Některé studie ukázaly, že poruchy příjmu potravy se obvykle pojí se specifickými osobnostními vlastnostmi, zejména se zvýšenou tendencí vyhýbat se poškození (HA) a naopak s nízkým sebeřízením (SD). Při srovnání různých subtypů poruch příjmu potravy pak bylo odhaleno více různorodých osobnostních charakteristik u mentální anorexie, zejména vysoká perzistence (vytrvalost) a nízká tendence k vyhledávání nového (novelty seeking), v případě mentální bulimie se projevuje vysoká impulzivita, tendence vyhýbat se poškození a zvídavost (NS).

Změny osobnosti u pacientů s mentální bulimií po KBT léčbě
Efektivita KBT v léčbě mentální bulimie je podložena řadou randomizovaných studií. Nicméně nedávný výzkum zachytil změny osobnosti u pacientů s mentální bulimií v reakci na léčbu, přičemž pár z uvedených zjištění si odporovalo. Ačkoliv podle Cloningerova modelu lze změnu vysoce dědičných temperamentových vlastností očekávat jen s malou pravděpodobností, další studie využívající Cloningerův inventář temperamentu a charakteru (TCI) ukázaly několik změn v osobnostních charakteristikách po absolvování KBT programu. Proto je zapotřebí další studie, která by vyjasnila tyto nesrovnalosti.

Participanti
Konečný vzorek zahrnuje 100 žen s purgativním typem mentální bulimie (BN-P). Zkušení psychologové a psychiatři s využitím polostrukturovaného klinického rozhovoru diagnostikovali všechny participanty na základě kritérií uvedených v DSM-IV. Účastníci BN-P byli ti, kteří podstoupili ambulantní skupinový KBT program a kteří dokončili léčbu na Eating Disorders Unit, Department of Psychiatry, University Hospital Bellvitge v Barceloně mezi léty 2001 – 2006. Kritéria zařazení do souboru pacientek s purgativním typem MB byla následující:
- ženské pohlaví
- 18 a více let
- diagnostikován purgativní typ MB dle kritérií uvedených v DMS-IV
- dokončena KBT terapie

Průměrný věk vzorku byl 23,7 let. Většina participantek byla svobodná (89,9%), zaměstnaná (81,8%) a dokončila základní vzdělání (35.7%). Pro současnou analýzu byly z původního vzorku o 167 pacientkách s mentální bulimií za účelem vytvoření homogenního vzorku vyloučeny tyto 4 skupiny:
- pacientky s nepurgativním typem mentální bulimie (BN-NP, n=22)
- účastníci s větší závažností PPP a/nebo s psychopatologickými symptomy, které v té době vyžadovaly individuální terapii či hospitalizaci (n=20)
- pacienti, kteří jsou po dokončení prvních šesti psychoedukačních setkání bez symptomů PPP, a kteří proto nepotřebovali absolvovat následujících 16 KBT setkání (n=19)
- muži s touto diagnózou (n=6), jejichž počet byl pro smysluplné srovnání nedostatečný

Toto rozhodnutí bylo učiněno psychology/psychiatry, kteří provedli první rozhovory, dále po diskusi se členy supervizního týmu a také na základě kritérií APA. Etický výbor instituce pak tento výzkum schválil, písemné informované souhlasy byly získány od všech účastnic výzkumu.

Vyhodnocení
Pro vyhodnocení byly využity na poli PPP běžně užívané metody jako Inventář poruch příjmu potravy (Eating Disorder Inventory-2), Symptom Checklist-Revised a Cloningerův revidovaný inventář temperamentu a charakteru. Kromě toho byly účastnice výzkumu hodnoceny pomocí strukturovaných rozhovorů, které zjišťovaly jejich klinické a psychopatologické symptomy PPP a rodinnou historii PPP.

EDI-2 (Garner, 1991)
Jedná se o reliabilní a validní 91-položkovou multidimenzionální sebeposuzovací škálu, která hodnotí různé kognitivní a behaviorální charakteristiky, které jsou pro poruchy příjmu potravy typické. EDI-2 zachovává 64 položek z EDI seskupených do 8 škál (potřeba hubnout, bulimie, nespokojenost s vlastním tělem, neefektivita, perfekcionismus, interpersonální stres, narušené interoreceptivní vnímání, strach z dospívání). Navíc přidává 27 nových položek v následujících 3 škálách: asketizmus, impulzivita, sociální nejistota. Na každou z těchto položek respondenti odpovídají na 6- ti stupňové Likertově škále.

Symptom Checklist-Revised (Derogatis, 1990)
Pro zhodnocení široké škály psychických problémů a psychopatologických symptomů byl využit SCL-90-R. Tato metoda obsahuje 90 položek a pomáhá změřit následujících 9 základních dimenzí symptomů: somatizace, obsese-kompulze, interpersonální citlivost, deprese, anxieta, hostilita, fobická úzkost, paranoidní představy, psychoticismus.

Temperament and Character Inventory-Revised (Cloninger, 1999)
Cloningerův Revidovaný inventář temperamentu a charakteru je dotazník o 240 položkách, který na 5- ti bodové Likertově škále měří 7 dimenzí osobnosti, 4 temperamentové (vyhýbání se poškození, vyhledávání nového, závislost na odměně, persistence) a 3 charakterové (sebeřízení, cooperativnost, sebepřesah)

Postup
Zkušení psychologové a psychiatři sejmuli anamnézy během polostrukturovaných face-to face rozhovorů. Kromě nich byla k výše zmíněným metodám získána také bližší demografická a klinická data zahrnující věk, váhu, výšku, rodinný stav, zaměstnání, vzdělání… Podle standardů zařízení všichni účastníci vyplnili dotazníky samostatně a dobrovolně ještě před započetím léčby. Účastníci výzkumu byli seznámeni s jeho účelem a byli také ujištěni o důvěrnosti získaných informací. Bylo zdůrazněno, že účast ve výzkumu je zcela dobrovolná a že z něj mohou respondenti kdykoliv odstoupit.

Léčba
Všichni jedinci s mentální bulimií prodělali 22- ti týdenní ambulantní sezení zahrnující psychoedukaci (6 sezení) a 16- ti týdenní ambulantní KBT léčbu. Nejprve pacientky absolvovaly 6 setkání psychoedukační skupiny založené na modelu Davise, jejímž hlavním cílem je nabídnout informace a psychoedukaci v oblasti negativních důsledků mentální bulimie, nutričních návodů, monitorování plánování jídla a preventivních strategií pro snižování rizikového chování (záchvatovité přejídání a zvracení), a to bez detailnějšího zaměření na individuální případy účastníků výzkumu. Poté všechny pacientky absolvovaly ambulantní skupinovou terapii založenou na modelu Fairburna, která se skládala z 16- ti 90- ti minutových setkání. Skupiny byly tvořeny 8- 10- ti pacientkami, psychologem a terapeutem. Podle Fairburna bylo jedním z hlavních cílů těchto skupin eliminovat epizody zvracení a kompenzačního chování, stejně tak jako vybudovat správné stravovací návyky. Tento program se zaměřil na trénink strategií zvládání problémů, kognitivní restrukturalizaci, strategie prevence relapsu, sebeúctu, tělesnou hmotnost a body image.

Výsledky

Změny v symptomech PPP po léčbě
Pacientky s mentální bulimií uvedly signifikantní pokles v týdenní frekvenci záchvatovitého přejídání (7.69 vs 2.46; F(1, 77) = 222.8; p<0.001), užívání laxativ (4.97 vs 0.65; F(1, 77) = 299.9; p<0.001) a v epizodách zvracení (8.89 vs 2.72; F(1, 77) = 197.6; p<0.001). Průměrné skóre v EDI-2, s výjimkou škál perfekcionismu a strachu z dospívání, bylo rovněž po dokončení léčby nižší.

Změny osobnosti po léčbě
Pacientky s mentální bulimií zaznamenaly po dokončení léčby statisticky signifikantní změny v různých osobnostních charakteristikách, včetně nižšího skóre na škálách (TCI) vyhýbání se poškození a sebepřesah a naopak vyššího na škálách sebeřízení a závislost na odměně.

Prediktory změn osobnosti pacientek s mentální bulimií na konci léčby
Výsledky ukázaly, že pozitivní pokles v HA byl spojen s klinickým zlepšením pacientek změřeným prostřednictvím rozdílu (změny) preskóre a postskóre v EDI-2. Podobně příznivé zvýšení sebeřízení a persistence po dokončení léčby bylo spojováno s poklesem symptomů v oblasti stravování. Kromě toho statisticky významný nárůst persistence byl asociován s kratším trváním nemoci.

Studie hodnotila, které osobnostní vlastnost se mohou měnit u pacientek s purgativním typem mentální bulimie na základě absolvování skupinové kognitivně behaviorální terapie. Navíc hodnotila souvislost mezi změnami osobnosti a zotavením, které dříve nebylo úspěšné. První zásadní zjištění byla v oblasti účinnosti terapie. Po podstoupení KBT byla zjevná celková redukce psychopatologie v jídelních návycích tak, jako to uvádějí už dřívější studie, které poukazují na účinnost kognitivně behaviorální terapie jakožto první intervence v případě mentální bulimie. KBT je také užitečná co se týče osobnosti, některé temperamentové (jmenovitě vyhýbání se poškození a závislost na odměně) a charakterové vlastnosti (konkrétně sebeřízení a sebepřesah) se v průběhu léčby změnily, přestože pacientky s purgativním typem mentální bulimie stále uvádějí zřetelnější vyhýbání se poškození a nižší sebeřízení oproti normě.
První hypotéza, že některé osobnostní charakteristiky (zejména vyhýbání se poškození a sebeřízení) by se mohly po podstoupení KBT změnit s větší pravděpodobností než jiné vlastnosti (hlavně temperamentové vlastnosti jako vyhledávání nového, závislost na odměně a persistence) se ve studii částečně potvrdila. Byly však prokázány i neočekávané změny v závislosti na odměně a sebepřesahu.
Závěry naznačují, že po KBT dochází ke změnám v určitých osobnostních charakteristikách, a to nejen v charakterových vlastnostech (sebeřízení a sebepřesah), jak se předpokládalo, ale i v temperamentových vlastnostech (vyhýbání se poškození a závislost na odměně). Nicméně i přes tyto změny osobnostních charakteristik vycházející z KBT zůstávají stále pacientky s purgativním typem mentální bulimie odchýleny od normy. Kromě toho však výsledky ukazují na to, že změny v některých osobnostních charakteristikách souvisí s pozitivním výsledkem léčby.

Agüera, Z., Krug, I., Sánchez, I., Granero, R., Penelo, E., Peñas-Lledó, E., Jiménez-Murcia, S., Manuel Menchón, J., & Fernández-Aranda, F. (2012). Personality Changes in Bulimia Nervosa after a Cognitive Behaviour Therapy. European Eating Disorders Review, 20, 379-385.
DarinaBlokšová
 
Příspěvky: 1
Registrován: čtv 04. pro 2014 13:03:03

Zpět na PROJEKT TERA

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron