Aktualita: Partnerské násilí

Diskusní fórum projektu TERA vítáme příspěvky účastníků našich kurzů, připomínky, nápady, podněty k diskusi o psychoterapii a expresivních terapiích.

Aktualita: Partnerské násilí

Příspěvekod Aneta R. » pon 08. pro 2014 21:34:34

Posuzování a psychoterapie poskytovaná ženám zažívajícím partnerské násilí

Článek pojednává o intimním partnerském násilí (intimate partner violence, dále jen IPV) jako o závažném problému, který je definován jako psychické nebo fyzické násilí mezi blízkými partnery. Autoři apelují na fakt, že existující literatura selhává v řešení účinnosti psychoterapie obětí a odkazují na pozitivní účinky psychodynamické a kognitivní terapie. Cílem tohoto článku je tedy osvětlení problému IPV, psychoterapeutické práce s ním a poskytnutí návodu hodnotícího a léčebného modelu postupů především psychodynamickým psychoterapeutům. Článek je doplněn o mnohá doporučení a kvalitativní údaje získané z rozhovorů s 15- ti ženami, které byly s IPV konfrontovány. Přestože představa, že je IPV pácháno pouze muži, je pouhým mýtem, zaměřuje se tento článek výhradně na problematiku násilí páchaného na ženách.
Autoři rozlišují 2 různé typy IPV a to donucovací/ ovládající párové násilí a situační párové násilí. Donucovací násilí je spojeno s těžkým fyzickým násilím, psychickým týráním a donucovacím řízením a je pravděpodobné, že bude pácháno spíše muži. Oproti tomu u situačního párového násilí je pravděpodobné, že se ho dopouštějí stejně tak muži i ženy. Tento druh násilí vyplývá z konfliktu vztahu a nezahrnuje dominantní ovládání jednoho z partnerů. Taktéž byly identifikovány 3 dynamické modely IPV a to periodické (pravidelné), náhodné a chaotické, u kterého může násilí začít neočekávaně a zesíleným se stane až svými pozitivními účinky na chování oběti. Co se týče příčin násilných incidentů, většina žen uvedla žárlivost partnera, předpokládanou nevěru, partnerův výchovný styl či životní stresory (finanční problémy, nezaměstnanost apod.). Dále se v článku objevují témata týkající se důvodů, proč ženy zůstávají v takovýchto vztazích (hmotná a finanční nouze, nemožnost náhradního přístřeší, péče o děti atd.), psychických poruch spojených s IPV (PTSP či poruchy spojené s užíváním návykových látek) či sociální izolace. Mnoho dotazovaných žen se cítilo izolováno od přátel a rodiny. Dle autorů je obvyklé, že týrané ženy jsou více izolované, mají menší podpůrné sítě, méně častý kontakt s blízkými a krátkodobější přátelství.
V psychoterapii s klienty zažívajícími IPV existují jistá specifika, která se odlišují od obecné terapie obětí traumatu. Jedná se o:
1) Plánování bezpečnosti
2) Minimalizaci zneužívání
3) Emoční regulaci
4) Štěpení

Ad 1) Bezpečnostní plánování je důležité zejména z důvodu, že ženy, které opouští vztah, jsou stále v nebezpečí násilí a pronásledování. Terapeut by měl být seznámen s legislativou a všeobecnými postupy týkajícími se IPV (možnosti poskytnutí přístřeší, právní ochrany apod.)

Ad 2) Pro ženy, prožívající IPV, je minimalizace výrazný problém, který se také objevil u většiny respondentek. Ženy se obvykle zdráhají zveřejnit násilí, a pokud to udělají, často minimalizují jeho závažnost. To může být způsobeno z rozpaků, studu i strachu z následků zveřejnění. Proto autoři kladou důraz na důležitost vlastností podpůrných sociálních sítí, neboť vysoká úroveň sociální opory je významným ochranným faktorem a má pozitivní důsledky na duševní zdraví oběti. Např. ve studiích, které autoři komentují, bylo zjištěno, že jediným faktorem, snižujícím hladinu deprese u žen po opuštění zneužívajících partnerů, byla právě funkční sociální opora. Finanční ani hmotné statky, jakožto i vědomí vlastní účinnosti tyto výsledky neovlivnily.

Ad 3) Mnoho žen, potýkajících se s IPV, nemělo v dětství funkční vztahy se svými pečovateli. Významnou roli zde hraje typ attachmentu. Terapeut by tedy měl pracovat na emocích a upevnění attachmentu s důrazem na prožitý typ IPV, s pocity investice, závazku ke vztahu apod.

Ad 4) Ve výzkumu bylo štěpení zaznamenáno u žen, které v rámci prvního rozhovoru vyjádřily pocity strachu, hněvu, zrady či nenávisti k partnerům, avšak v určitém okamžiku během rozhovoru projevovaly intenzivní pocity lásky, odpuštění či sympatie a soucitu s pachatelem. U dvou třetin žen byl strach dominantní reakcí na zneužívání, zatímco více než polovina z nich popřela, že by se pachatele kdykoliv bála. Terapeut by měl v tomto případě popsat strukturu štěpení, interpretovat jeho význam a pomoci klientce pochopit, proč zde tato obrana nastala.

Shrnutí
Je důležité, aby terapeut identifikoval typ IPV a v průběhu léčby pokračoval v citlivém dotazování se na zneužívání, zvláště pokud má podezření, že se ženy zdráhají jeho zveřejnění. Pokud ho zveřejní, měl by mít na paměti, že často minimalizují jeho závažnost. Taktéž by měl být kladen důraz na pochopení případné vývojové historie zneužívání. Dále je zásadní zhodnocení současného psychického fungování klienta, identifikace podpůrných sociálních sítí a v případě potřeby zapojení se do bezpečnostního plánování. Co se týče další psychoterapeutické práce s ženami, které mají zkušenost s IPV, je důležité zabývat se jedinečnými charakteristikami IPV a to je plánování bezpečnosti, minimalizace zneužívání, regulace emocí a štěpení.

Zdroj: Bogat, G. A., Garcia, A. M., & Levendosky, A. A. (2013). Assessment and psychotherapy with women experiencing intimate partner violence: Integrating research and practice. Psychodynamic psychiatry, 41(2), 189-217.
Aneta R.
 
Příspěvky: 1
Registrován: pon 08. pro 2014 2:51:44

Zpět na PROJEKT TERA

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron